Algemene voorwaarden van Zwembadrandtegel.nl

1 Zwembadrandtegel.nl

www.zwembadrandtegel.nl h/o AGI Trade, Jacob Catsstraat 78, 3314ZD Dordrecht

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Regio Rotterdam onder nummer 09191149. Tel: +31 (0) 85 877 2754, Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.zwembadrandtegel.nl

 

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door www.zwembadrandtegel.nl gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen "de gebruiker". De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".

2.2 Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3 Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, geldt als instemming met de toepasselijkheid ervan.

2.4 De gebruiker behoudt zich het recht om op elk door ons gekozen moment de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen.

 

Elektronische communicatie

3.1 Gebruiker erkent bij het verstrekken van een opdracht door wederpartij dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3.2 Wederpartij erkent bij het verstrekken van een opdracht aan gebruiker dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 

Artikelen met een beperking

4.1 Om de kwaliteit van onze artikelen te waarborgen hebben wij op enkele producten een zogenaamde beperking opgelegd. Dit zijn artikelen met een "levend" karakter of een organische aard. Dit zijn onder andere: Bloembollen, bloemknollen, zaden, wortelgoed, planten, vissen, voeders en alle artikelen met beperkte houdbaarheid datum.

 

Totstandkoming van de overeenkomst en ontbinding van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij, komt tot stand wanneer de gebruiker (na het correct invullen en verzenden van de gegevens door de wederpartij welke nodig zijn voor aflevering en facturatie/betalingen) een ontvangstbevestiging verstuurt naar wederpartij. Dit gebeurt via elektronische communicatie of te wel; e-mail. Afkoeling periode (ontbinding overeenkomst)

5.2 Gebruiker garandeert dat de producten en diensten welke geleverd worden, overeenkomen met het geen dat wordt aangeboden en omschreven op de site van de gebruiker.

5.4 Indien producten en diensten niet volstaan aan hetgeen dat gebruiker aanbiedt en omschrijft op de site van de gebruiker, is de wederpartij gemachtigd om de artikelen retour te zenden naar het adres van de gebruiker. De wederpartij heeft dan recht op terugbetaling van het aankoop bedrag (minus de in art. 7 vermelde kosten) dan wel herstel, vervanging of levering van het ontbrekende. 

Krediet waardigheid (ontbinding overeenkomst)

5.5 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien er twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, de gebruiker kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. 

Leveringen

5.6 Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien de maximale leverings termijn van 30 dagen door de gebruiker wordt overschreden. Wederpartij dient dit kenbaar te maken door middel van een e-mail of schriftelijk per post. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

6 Herroepingsrecht

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Retourzendingen en retourbetalingen

7.1 Onder retourzendingen wordt verstaan alle producten die retour worden gezonden. Met uitzondering van de in artikel 4.1 omschreven producten.

7.2 Artikelen die worden aangeboden voor retourzendingen worden door gebruiker binnen 24 uur geïnspecteerd op defecten of ontbrekende onderdelen.

Kosten retourzendingen

7.3 De kosten van (retour-) transport / levering komen voor rekening van de wederpartij.

7.4 De kosten van het herstellen en/of vervangen van de originele verpakking komt voor rekening van de wederpartij.

7.5 Het risico op beschadiging of vermissing tijdens de retourzending komt voor rekening van de wederpartij. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen met gebruiker. Indien een artikel beschadigd is afgeleverd bij de wederpartij, dient de wederpartij de gebruiker hiervan eerst op de hoogte te stellen alvorens het artikel te retourneren.

7.6 Indien de wederpartij aantoonbaar schuldig is aan het ontbreken van artikelen en/of beschadigen van inhoud van de retourzending, dan is ontbinding van de koopovereenkomst niet mogelijk.

Terugstorten van aankoop bedrag

7.6 Indien beide partijen zijn overeen gekomen dat de overeenkomst wordt ontbonden en de wederpartij verzoekt tot terugstorting van het aankoop bedrag, zal gebruiker dit binnen een redelijk aanvaardbare termijn, doch binnen 14 dagen doen op de rekening van de wederpartij. Minus de kosten welke zijn vernoemd in punt 7.3 t/m 7.6 van deze voorwaarden, evenals de kosten van transport of verzendkosten

 

Herstel / reparatie en/of levering van het ontbrekende

8.1 Indien producten niet geheel of niet volgens omschrijving worden afgeleverd kan de wederpartij verzoeken tot herstel, reparatie of nalevering. Mits de procedure wordt gevolgd welke staat omschreven bij artikel 9.1 t/m 9.10 komen de kosten hiervan voor rekening van de gebruiker.

 

Leveringen en klachten omtrent leveringen

9.1 De gebruiker streeft naar een leverings termijn van 3 weken binnen Nederland, na ontvangst van de betaling en/of accodering van de betaling door incasso- en/ of creditcard maatschappij (wadden eilanden uitgesloten)

9.2 Alle artikelen welke direct vanaf het magazijn worden verzonden naar wederpartij, worden aan een inspectie onderworpen op kwaliteit en inhoud. Het risico op beschadiging e.d. is tijdens het transport voor rekening van de transporteur.

9.3 De wederpartij garandeert aan gebruiker dat de geleverde producten binnen een termijn van 24 uur worden gecontroleerd op inhoud en kwaliteit. Uitzondering hierop vormen de artikelen omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden.

9.4 Klachten omtrent levering, inhoud of kwaliteit dienen direct telefonisch of via mail gemeld te worden aan de gebruiker. Wederpartij zal na deze telefonische melding de gegronde klacht schriftelijk bevestigen binnen de gestelde termijn van 7 dagen na ontvangst van de producten. Uitzondering hierop vormen de artikelen omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden.

9.5 Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk (of mail), zal wederpartij ten allertijden de instructies opvolgen van de gebruiker.Leveringen en klachten over leveringen van artikelen met een beperking

9.6 Artikelen omschreven in artikel 4.1 dienen direct na aflevering gecontroleerd te worden op inhoud en kwaliteit. Hiervoor geld een termijn van maximaal 1 dagdeel na uitlevering (vertrek artikel vanaf magazijn).

9.7 Klachten over de in artikel 4.1 genoemde producten dienen direct telefonisch, binnen de gestelde termijn, gemeld te worden. Na de telefonische melding van de klacht heeft de wederpartij een termijn van 7 dagen na levering om deze klacht schriftelijk te bevestigen.

9.8 De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de producten, omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden, tijdens transport.

9.9 De in artikel 4.1 omschreven producten worden niet geaccepteerd als retourzending en bij de aanschaf hiervan heeft wederpartij geen afkoelingsperiode (artikel 5.2) en niet de "niet goed-geld terug" garantie (artikel 5.3 en 5.4).

9.10 Indien wederpartij niet tevreden is over het geleverde van een artikel, zoals omschreven in artikel 4.1 van deze voorwaarden, kan zij dit telefonisch of schriftelijk doen, waarna de gebruiker, naar beste kunnen, zal bemiddelen in het geschil tussen producent/ hoofdleverancier en wederpartij.

9.11 Na het melden van een klacht zowel telefonisch als schriftelijk, zal wederpartij de instructies opvolgen van de gebruiker.

 

10 Verpakkingen tijdens leveringen / transporteur

10.1 Het is de gebruiker die beslist over het soort verpakkingsmateriaal welke wordt gebruikt voor (retour-) leveringen.

10.2 Het is gebruiker die beslist over welke transporteur de bestelde artikelen aflevert.

 

11 Garanties

11.1 Op alle producten en diensten die worden aangeboden op de shop van de gebruiker zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

11.2 Tenzij er spraken is van grove schuld of nalatigheid, is de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door: (ondeskundig) gebruik, ziektes en/of plagen of artikelen met gebreken.

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt indien de site tijdelijk niet bereikbaar en/of beschikbaar is voor bestellingen.

11.4 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van het bestelde.

 

12 Prijzen en afbeeldingen

12.1 Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, incl BTW en eventuele verwijderings bijdrage, indien niet anders aangegeven. Afbeeldingen komen zo goed als mogelijk overeen met het originele en te leveren artikel. Doch zijn (kleur-) verschillen nimmer geheel uit te sluiten.

 

13 Eigendoms voorbehoud

13.1 Indien de wederpartij heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover de gebruiker, is wederpartij rechtsmatig eigenaar van het gekochte.

13.2 Indien wederpartij niet kan voldoen aan de verplichtingen tegenover de gebruiker, is het bestelde direct opeisbaar door gebruiker.

13.3 De wederpartij mag het bestelde niet eerder belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat aan de verplichtingen tegenover de gebruikers zijn voldaan.

 

14 Betalingen

14.1 Betalingen geschieden door middel van de beveiligde internet verbinding. Op de site wordt hier uitgebreid uitleg over gegeven.

14.2 Betalingen met creditcards, automatische bankoverschrijvingen e.d. vinden plaats via de (beveiligde) verbinding van PayPal. Gebruiker verwijst wederpartij uitdrukkelijk naar de voorwaarden welke als bijlage van deze voorwaarden op de site worden gepubliceerd.

14.3 Indien gebruiker het toelaat om de wederpartij "op rekening" of onder rembours te laten kopen, geldt hiervoor een andere betalings termijn dan vermeld wordt in deze voorwaarden, overige voorwaarden blijven altijd van kracht. Voor vragen of informatie hierover neem contact op met het Team van Zwembadrandtegel.nl via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

14.4 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan gebruiker, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 2 % per maand. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.

14.5 Indien gebruiker het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmannen van de wederpartij incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij zal ter zake buitengerechtelijk kosten, een bedrag van 15% van de hoofdsom en vertragingsrente verschuldigd zijn met een absoluut minimum van ad Eur 55,00. Noot:Middels automatische incasso en creditcard betalingen wordt het volledige factuur bedrag, d.w.z. 100% van de aankoopsom, in rekening gebracht - cq afgeschreven. Bij betalingen middels acceptgiro e.d. kan gebruiker een (volledige-) betaling verlangen van wederpartij.

 

15 Overige bepalingen

15.1 Op de door ons gedane offertes, aangegane overeenkomsten en voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Winkelwagen

 x 

Winkelwagen is leeg

Contactgegevens

AGI Trade